Báo cáo của GTMetrix

Tối ưu chỉ số GTMetrix tăng tốc website như thế nào?