Bootcamp Web Developer Code Tốt

Nâng cao năng lực lập trình cho Fresher Developer

Chương trình Bootcamp là khoá trải nghiệm kéo dài 4 tuần dành cho các bạn là sinh viên mới ra trường, người chuyển ngành nghề sang lĩnh vực lập trình website.

Khung chương trình dự kiến

Làm quen với công cụ lập trình

  • Cài đặt các VS Code Extensions phù hợp môi trường development
  • Cài đặt web server cho CMS WordPress
  • Cài đặt môi trường có Git source, đẩy lên GitHub
  • Sử dụng Git nâng cao khi làm việc nhóm, từ đặt tên commit, quy tắc branch, merge, rebase và release

Cải thiện năng lực chuyên môn lập trình web

  • Quy tắc ngôn ngữ đặt tên theo bố cục giao diện
  • Sử dụng BEM CSS
  • Làm việc và đọc hiểu tài liệu Bootstrap 5 hay CSS Framework khác