Hạn chế tấn công bởi malware bằng việc cập nhật WordPress thường xuyên