GTMetrix Series: Tổng quan về chỉ số hiệu suất website

Bài viết nằm trong GTMetrix Series.

Khi bạn kiểm tra một đường dẫn website với GTMetrix, hệ thống sẽ khởi tạo báo cáo hiệu suất bao gồm:

  • GTMetrix Grade
  • Web Vitals

GTMetrix Grade được tính toán từ hai dữ liệu: Hiệu suất (Performance) và Cấu trúc (Structure).

  • GTMetrix Performance là số điểm hiệu suất từ công cụ kiểm tra web Lighthouse.
  • GTMetrix Structure là chỉ số của riêng GTMetrix giúp đo lường hiệu suất trung bình của trang.

Vào năm 2020, Google giới thiệu các chỉ số về hiệu suất của web và trải nghiệm người dùng mới với tên gọi Web Vitals. GTMetrix sử dụng các chỉ số bao gồm:

  • Largest Contentful Paint (LCP)
  • Total Blocking Time (TBT)
  • Cumulative Layout Shift (CLS)

Largest Contentful Paint là gì?

Đánh giá post

Bài viết liên quan